Med en baggrund som ph.d. i populations- og adfærdsbiologi, over 20 års praktisk erfaring fra nationale og internationale biologiske projekter og stor erfaring i natur- og miljøvurderinger, udfører Pennen & Sværdet bl.a. følgende:

Miljøvurderinger
Vurderinger af virkninger på miljøet (VVM) af tekniske installationer, såsom vindmøller, veje, havne og vandkraftværker, hvor alt fra planlægning af feltarbejde til endelig VVM-rapport udføres.

Naturforvaltning og -visioner
Opgaver indenfor naturforvaltning og -udvikling, som kræver faglig viden om dyrepopulationer, økosystemer og konsekvensvurderinger.

Feltarbejde og videnskabelig analyse
Planlægning og udførelse af alle former for biologisk feltarbejde, herunder faglig sparring i forbindelse med projektudvikling, samt videnskabelige analyser indenfor de fleste biologiske fagområder.

Formidling og foredrag
Formidling af alle typer af biologiske emner gennem foredrag, trykte og elektroniske medier.

Redaktionsarbejde og layout
Tekst- og billederedigering samt layout og opsætning af artikler og rapporter.

UDVALGTE REFERENCER

Vindmøllepark ved Gebal El Zayt, Egypten (2008-2011 og 2013-2014)
Leder af feltarbejdet, udførelse af analyser og produktion af diverse rapporter omhandlende effekten af vindmølleparkens indvirkning på trækfuglene langs vestkysten af Suezbugten i Egypten. Feltarbejdet inkluderede radar- og laserkikkertundersøgelser samt standardiserede visuelle obervationer.
Klient: Italgen

Ornitologisk artsdiversitet i Svanninge Bjerge: Temporal og rumlig fordeling nu og i fremtiden (2013, 2014)
Undersøgelse af fuglenes udbredelse og tætheder i Svanninge Bjerge i 2013, og en vurdering af områdets ornitologiske potentiale. Herudover blev der lavet en udredning af, hvilke formidlingsmetoder og -platforme der er bedst egnede til formidling af Svanninge Bjerges fugleliv. Udover en teknisk rapport, blev der produceret en bog om Svanninge Bjerges fugleliv.
Klient: Bikubenfonden

Effekter af en fast forbindelse over Messina Strædet, Italien (2012)
Ekspertkonsulentbistand i forbindelse med vurderingen af barriere- og kollisionseffekter for fuglelivet af en fast forbindelse mellem Sicilien og Calabrien. Herunder vurdering af eksisterende trækfuglestudier og vurderinger af broens påvirkninger på trækfugle, samt anbefalinger af egnede afværgeforanstaltninger og udvikling af et "post-construction" overvågningsprogram.
Klient: Eurolink/Impoglio.

Miljøvurdering af udvidelsen af Hanstholm Havn (2010, 2011)
I forbindelse med en projekteret udvidelse af den nuværende havn, i kombination med store vindmøller på det nye havneanlæg, blev der udført baselinestudier af fugletrækket og dets rumlige fordeling ved hjælp af radar- og laserkikkertundersøgelser.
Klient: Hanstholm Havn

Bifangst af havfugle i forbindelse med garnfiskeri (2010)
Undersøgelse af bifangsten af havfugle ved kystnært garnfiskeri i Østersøen i forbindelse med udarbejdelse af en Europæisk "action plan" for havfugle.
Klient: Europa-Kommissionen

Styrkelse og udvikling af naturen i Nationalpark Skagen Odde (2010)
Sensitivitetsanalyse af påvirkningerne af rekreative aktiviteter på arter og habitattyper i nationalparken: Hvordan kan man udvikle rekreative aktiviteter uden markante påvirkninger af vigtige arter og habitattyper?
Klient: Hjørring og Frederikshavn Kommuner

Overvågning af skovhabitater (2008)
Overvågning af skovhabitater i Nordjylland under det nationale moniteringsprogram NOVANA. Registrering af flora og udvalgte indikatorarter.
Klient: Miljøcenter Aalborg/Miljøministeriet

Natur i Mariagerfjord Kommunes skove (2008)
Kortlægning og visioner for naturværdier i kommunale skove i Mariagerfjord Kommune. Udførte de ornitologiske undersøgelser til rapporten, og udarbejdede afsnittene om udbredelsen af fuglene i Kommunens skove og skovenes fremtidige ornitologiske potentiale.  
Klient: Mariager Kommune

Redaktør for Wildlife Biology (2007-2013)
Teknisk redaktør på det internationale tidsskrift Wildlife Biology, som indbefattede korrekturlæsning og teknisk layout af artikler til fire numre årligt.
Klient: The Nordic Board for Wildlife Research